Jokainen meistä tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita elämän eri vaiheissa. Lapsiperheille tarpeet ovat usein arkisia neuvola- ja päivystyspalveluita, työikäisille toimivaa työterveyshuoltoa ja työkyvyn ylläpitoa ja iäkkäämmille turvaa, kun kunto ja terveys heikkenevät. Jokainen tarvitsee hammashoitoa, toimivia lääkäripalveluita ja usein myös erikoissairaanhoitoa. Alueemme vahvuuksiin on kuulunut tasokkaiden palvelujen saatavuus.

Sote-uudistuksen tavoitteena on mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelu sekä ammattitaitoisen työvoiman saanti ja samaan aikaan hillitä kustannusten kasvua. Kun väki vanhenee, palveluntarve kasvaa ja myös sotepalveluntuottajia tarvitaan paljon. Samaan aikaan hallitus rajaa yksityisten palveluntuottajien roolia.

Yleisiä yksityisten tuottamia sotepalveluita ovat esimerkiksi ikääntyneiden palveluasuminen ja kotipalvelut, lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito, fysioterapiapalvelut, lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottotoiminta sekä työterveyshuolto. Lääkäripulan pahentuessa alueellamme, on tärkeää, että eri keinoin voimme varmistaa alueemme asukkaille tasokkaat lähipalvelut jatkossakin.

Sen lisäksi, että tämä edellyttää Forssan sairaalan palvelujen turvaamista, meidän tulee tarkastella yksityisen sektorin mahdollisuuksia palveluiden tuottamiseen. Kunnat ovat itse eri kyselyissä nostaneet palveluseteleistä saatuina hyötyinä palveluiden saatavuuden ja joustavuuden lisääntymisen, kustannussäästöt sekä pienyrittäjien määrän lisääntymisen.

Hykyssä palveluseteli on käytössä, mutta silti esimerkiksi kotihoidon puolella palveluntuottajia on vaatimattomasti alle kymmenen. Palvelusetelin käytön laajentamista tulisi valmistella kuntien ja yrittäjien yhteistyönä, määritellä palvelusetelille oikea arvo ja sitouttaa henkilöstö ohjaamaan myös tämän vaihtoehdon käyttämiseen. Oman palvelutuotannon hinta on tunnistettava, jotta kustannussäästöjä voidaan tehdä ja palvelusetelin arvo määritellä.

Itselleni sote-asiat ovat viime vuosina näyttäytyneet erityisesti ikäihmisille suunnattujen palveluiden muodossa, koska oma äitini on muistisairauden viemänä ulkopuolisesta avusta täysin riippuvainen. Jokaisella vierailulla mietin, miten henkilökunta jaksaa pienillä resursseilla tehdä parhaansa. Inhimilliset vanhuspalvelut luovat turvaa ja hoivaa, ja meidän tulee varmistaa, että myös vanhusta hoidetaan ihmisarvoisella tavalla. Yksityinen ja julkinen eivät tässä ole vastakkain, vaan yhteistyöllä voimme varmistaa, että inhimillinen hoito on kaikkien ulottuvilla.

 

Riikka Kinnunen
Forssan Yrittäjät ry, hallituksen puheenjohtaja