ELVI-hanke_banneri

 

Rekrytoinnin helpottaminen ja työllistyminen

 

Nuorten
yrittäjyyden edistäminen

 

Kansainvälistä osaamista seudulle ja yrityksiin

 

Seutukunnan positiivisen imagon nostaminen

Rekrytoinnin helpottaminen ja työllistyminen

Vastuullinen ja houkutteleva työnantajakuva tuo osaavia työntekijöitä yritykseen

Vastuullinen kesäduuni -kampanjasta saat ohjeita etäperehdyttämiseen, työyhteisön rakentamiseen ja vastuullisen työnantajaimagon kehittämiseen.

Kesätyöntekijä tulossa töihin? Mitä pitää kertoa?

Vastuullinen kesäduuni-kampanja on koonnut kaikki tärkeimmät vinkit yhdeksi oppaaksi. Ota opas hyötykäyttöön koko organisaatiossa.

Kiinnostuitko Vastuullinen kesäduuni -kampanjasta?

Tieto liikkuu yrityselämän ja oppilaitosten välillä

ELVI -hankkeessa toteutetun alkukartoituskyselyn tuloksien perusteella yrittäjät ja työnantajat kaipaavat selkeämpi polkuja oppilaitosyhteistyöhön. Yhtenä ratkaisuna tähän olemme tiedottaneet alueen yrityksille muun muassa HAMK Talents ja FaiRekry-palvelusta, joihin yritys voi ilmoittaa työntekijä- tai työharjoittelija tarpeestaan suoraan oppilaitokseen.

Yhteistyöhön Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa

Yhteistyöhön Forssan ammatti-instituutin kanssa

Lisäksi pilotoimme kuluvan vuoden aikana työelämälähtöisiä työelämässäoppimisen aikatauluja ja sisältöjä ammatillisiin tutkinnon osiin.

Nuorten yrittäjyyden edistäminen

Yrittäjyyskasvatus

Kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaan yrittäjyyskasvatukseen löytyy monia valmiita malleja.

NUORI Yrittäjyys 

Työvälineitä yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opetukseen opettajille tarjoaa NY Yrittäjyyskasvatuksen polku. Polku tukee opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen tavoitteita eri kouluasteilla, sekä monialaisuutta ja tekemällä oppimista. Ohjelmat kannustavat opittujen taitojen soveltamista koulussa ja vapaa-ajalla.

 

Pikku yrittäjät

Pikku yrittäjät on alakouluille suunnattu ohjelma, jossa oppilaat perustavat oman pikkuyrityksensä. Ohjelma on 18 tunnin maksuton kokonaisuus, joka koostuu 9 teemasta. Kunkin teeman käsittely kestää 1-2 oppituntia. Ohjelma huipentuu myyntitapahtumaan ja tilinpäätösjuhlaan.

Pikku yrittäjät -kokonaisuus tukee opetussuunnitelmaa ja on yhdistettävissä useisiin eri oppiaineisiin

 

Yrittäjyyspedagogia

Suomen Yrittäjät järjestää opettajille maksutonta koulutusta yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta ja liiketoimintosaamisesta.  Lisäksi hanke on  koonnut opettajille materiaalia, joka sopii käytettäväksi eri kouluasteilla ja aihekokonaisuuksissa.

Koulutus sopii kaikille opettajille ja opinto-ohjaajille yrittäjyysosaamistaustasta riippumatta. Koulutuksen tarkoituksena on antaa opettajille valmiuksia tunnistaa nuorissa yrittäjyydessä tarvittavia ominaisuuksia ja tukea nuorten yrittäjämäistä toimintaa.

Yrittäjyys on yksi tapa työllistyä

Opiskelijoille ja nuorille löytyy monia tapoja kokeilla yrittäjyyttä matalalla kynnyksellä

Vuosi yrittäjänä

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on teorian ja käytännön yhdistävä työkalu yrittäjyyden taitojenosaamisen ja asenteen opettamiseen ja oppimiseen. Ohjelma tarjoaa oppilaitokselle avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen ja opiskelijalle hauskan sekä käytännönläheisen työkalun yrittäjyyden ja työelämätaitojen oppimiseen.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on saatavilla yläkouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille.

Ohjelmassa osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä NY-yrityksen, jota he pyörittävät lukukauden, lukuvuoden, kalenterivuoden tai 12 kuukauden ajan.

 

4H yritys

4H-yritys on turvallinen mahdollisuus 13-28-vuotiaille nuorille kokeilla yrittäjyyttä. 4H -yrittäjänä nuori saa ohjausta ja voi edetä omassa tahdissaan. 4H-yrittäjänä nuori saa toteuttaa oman yritysideansa,
joka voi perustua hänen omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja osaamiseensa. Omaa yritystä pyörittäessään nuori oppii vastuuta ja itsenäisyyttä ja saa samalla hyvää työkokemusta.

4H-yritys ei ole elinkeino, vaan se on harrastustoimintaa. Jokaisella 4H-yrityksellä on oma yritysohjaaja. 

 

Omistajanvaihdos tai sukupolvenvaihdos vaihtoehtona yritystoiminnan aloittamiseen

 

Aloittavien yrittäjän ei välttämättä tarvitse keksiä uutta timantin kirkasta bisnesideaa itse. Joskus palo yrittäjyyteen ja sopiva ammatillinen osaaminen johtaa yrityksen ostamiseen ja yrittäjyyteen sitä kautta.

Syksyllä 2021 julkaisemme selkeät tuotteistetut palvelupolut sukupolven- ja omistajanvaihdokselle. Olemassa olevat palvelut halutaan ELVI-hankkeen kautta saada entistä paremmin yrittäjien ja aloittavien yrittäjien saataville.

 

Yrittäjyysinfoa oppilaitoksiin

 

ELVI -hanke jalkautuu Forssan seudun oppilaitoksiin viemään tietoa erilaisista yrittäjyyden vaihtoehdoista lyhyillä tietoiskuilla. Kevään ja kesän 2021 aikana rakennamme verkostoja ja levitämme tietoa tulevasta Business Labista ja sen tarjoamista palveluista. Business Lab on 4H-yhdistyksen konsepti nuorille yrittäjille tai yrittäjyyttä pohtiville. Tilana Business Labiin olemme saaneet HAMK:n Forssan kampuksen yhetisöllisen työtilan Agoran.

Syksyllä 2021 jalkaudumme yhdessä Forssan yrityskehitys Oy:n ja opinto-ohjaajien kanssa seudun oppilaitoksiin kertomaan yrittäjyyden erilaisista vaihtoehdoista.

Olemassa olevat palvelut halutaan ELVI-hankkeen kautta saada entistä paremmin yrittäjien ja aloittavien yrittäjien saataville.

Kansainvälistä osaamista seudulle ja yrityksiin

Kansainvälisten osaajien verkostoituminen

Kansainväliset osaajat ovat yksi osa ratkaisua työvoimapulaan. Forssan seudulta löytyy niin kansainvälisiä korkeakouluopiskelijoita, työnperässä maahanmuuttaneita kuin pakolaistaustalla olevia osaajia. Osalla heistä löytyy työkokemusta ja osaamista, jota ei vielä löydy seudultamme.  Tämä osaaminen tulisi saada esille yritysten rekrytointien kuin maahanmuuttajien kotoutumisen ja seudulle juurtumisen näkökulmasta.

Toimenpiteenä hankkeessa välitetään tietoa oppilaitosten rekrytointikanavista, kerrotaan kansainvälisille opiskelijoille yrittäjyyden erivaihtoehdoista, pyritään tuomaan esille hyviä kokemuksia ja kannustamaan yrityksiä kansainväliseen rekrytointiin. Unohtamatta TE-toimiston EURES-palvelua, joka on työllisyyspalvelujen eurooppalainen yhteistyöverkosto. EURES-palvelun kautta työnantaja vois saada muun muassa taloudellista tukea työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Neuvoa saa myös byrokratian haasteisiin, erilaiseen palvelussuhdelainsäädäntöön ja puutteisiin tutkintojen tunnustamisessa kaikkialla Euroopassa.

ELVI-hankkeessa hyödynnetään myös tuloksia Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeesta, joka on osa Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koordinoiman valtakunnallisen Talent Boost -toimenpideohjelman toteutusta.

Seutukunnan positiivisen imagon nostaminen

Viestintä, matkailu ja markkinointi

Alkukartoituskyselyn vastauksissa näkyi kaksi teemaa, joihin yrittäjät toivoivat panostusta; matkailu ja markkinointi. Kyselyn mukaan nämä koetaan seudun positiivisen näkyvyyden kannalta olennaisina kehityskohteina. 

Matkailun ja markkinoinnin kautta saadulla positiivisella näkyvyydellä koetaan olevan vaikutuksia asiantuntija-rekrytoinnissa. Forssan seutu ei ole tarpeeksi tunnettu, jotta alueen yritykset saisivat riittävästi hakemuksia. 

ELVI-hankkeessa panostetaan seudulliseen viestintään yrittäjäyhditysten välillä, sekä muissa verkostoissa. Visit Forssa Region ja sen lanseeraama Dooerz-palvelu sopii hyvin ELVI-hankkeen viestintään.

Lisätietoja hankkeesta

Forssan seutukunnan yrittäjälähtöinen elinvoiman kehittäminen

Hanna Segarra, hankekoordinaattori

Hanna Segarra

Hankekoordinaattori
Forssan Yrittäjät ry

Koulukatu 13, 2. krs.
30100 Forssa
puh. 044 346 9641
hanna.segarra [@] forssanyrittajat.fi

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on koko Forssan seutukunnan elinvoiman vahvistaminen (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä).  Hankkeen keskeiset toimenpiteet liittyvät oppilaitosyhteistyön lisäämiseen sekä nuorten yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeella halutaan sitouttaa opiskelijoita vahvemmin seutukunnalle mm. harjoittelupaikkojen ja yritysmentoroinnin avulla. Hanke tukee myös alueen vahvaa kierto- ja biotalouden osaamista. Yritykset haluavat lisätä seutukunnan houkuttelevuutta, vetovoimaa, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa yritysten työvoiman saatavuutta alueen imagoa kehittämällä.

Forssan Yrittäjät ry vastaa hankkeesta ja kokoaa seudun muiden yrittäjäyhdistysten kanssa yhteisen työryhmän tukemaan hankkeen toimintaa. Alueella toimivat yritykset ja muut alueen elinvoimaan vaikuttavat organisaatiot osallistuvat hankkeen toteutukseen.

Hankkeen käytännön toteutuksesta, tiedottamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä vastaa hankekoordinaattori Hanna Segarra. Hanke toteutetaan 1.8.2019 – 31.12.2021 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteet:

  • Oppilaitosyhteistyön lisääminen
  • Työharjoittelupaikkojen löytyminen omalta seutukunnalta
  • Osaavan työvoiman nopeampi rekrytoiminen
  • Vastavalmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen seutukunnan yrityksiin ja sitä kautta paikkakunnalle sijoittuminen
  • Nuorten yrittäjyyden edistäminen
  • Yrittäjyyspäivän järjestäminen
  • Tiedon kerääminen sukupolven vaihdosten tueksi
  • Foorumi mentoroinnille
  • Alueen imagon ja vetovoiman kasvattminen

 

Sivut on tuotettu osana ELVI-hanketta

Forssan Yrittäjät
Koulukatu 13, 2. krs.
30100 Forssa
puh. 044 346 9641
toimisto [@] forssanyrittajat.fi